sporta & spa tuan club

REGULAMIN WYNAJMU KORTÓW

 

 1. Postanowienia ogólne:

1.1 Korty wraz z recepcją Klubu czynne są w godzinach 7.00 – 22.55 od
poniedziałku do piątku, 8.00 – 20.55 w soboty oraz 8.00 – 19.55 w niedziele i dni
świąteczne.

1.2 Klub zastrzega sobie możliwość zamknięcia kortów, o czym poinformuje przynajmniej 24 godziny wcześniej na swojej stronie internetowej www.tuanclub.pl lub na swoim
profilu Facebook’owym http://www.facebook.com/KlubTuan oraz w recepcji Klubu bez
względu na to czy jest to dzień powszedni czy świąteczny.

1.3 Użytkownikami kortów tenisowych mogą być wyłącznie osoby, które zaakceptowały
postanowienia niniejszego Regulaminu oraz zobowiązały się do jego stosowania.

 1. Rezerwacja kortów jednorazowe i cykliczne:

2.1 Jednorazowe rezerwacje oraz odwołanie ich można dokonać osobiście w siedzibie Klubu, telefonicznie pod numerem 22 380 21 37 (w godzinach pracy Klubu), mailowo: recepcja@tuanclub.pl. oraz na www.korty.org/tuan/online

2.2 Cykliczne rezerwacje kortów można dokonać  mailowo: patryk@tuanclub.pl

2.3 Rezerwację cykliczne odwołać można najpóźniej na 5-6 godziny przed terminem drogą sms-ową pod numerem telefonu: 513-009-226 lub na www. http://korty.org/tuan/online

2.5 W przypadku nieobecności Użytkownika i nie odwołania rezerwacji cyklicznej uznaje się ją za odbytą. Użytkownik zobowiązany jest pokryć koszt zarezerwowanej
i  nieodwołanej godziny, a godzina ta wypada z puli zarezerwowanych godzin.

2.6 Płatności za rezerwację cykliczne są dokonywane najpóźniej do 7 dnia od daty rozpoczęcia cyklu gier przelewem na numer rachunku: 42 1160 2202 0000 0002 6107 9428.

2.7 Osoby, które nie uregulowały zestawień cyklicznych w terminie wyżej wskazanym – mogą nie zostać wpuszczone na kort do chwili opłacenia należności.

2.8 ODBIOR odwołanych godzin –  w każdym innym terminie aniżeli rezerwacja cykliczna

2.9  Klub uprawniony jest do odwołania rezerwacji w każdym czasie w przypadku
wystąpienia opadów atmosferycznych lub braku możliwości jednorazowej gry
spowodowanej niemożnością skorzystania z kortu z winy leżącej po stronie Klubu,
a w przypadku cyklicznej rezerwacji do zmiany terminu rezerwacji.

 1. Opłaty za korzystanie z kortów:

3.1 Opłaty za kort dokonywane są zgodnie z obowiązującym cennikiem Klubu.

3.2 Opłatę należy uiścić w całości przed wejściem na kort w recepcji Klubu kartą
płatniczą lub gotówką. Potwierdzenie wniesienia opłaty, warunkuje korzystanie z kortu,
szatni oraz natrysków.

3.3. Opłata za rezerwację jednorazową dla Klientów, którzy korzystają z rezerwacji cyklicznych jest taka sama jak w zestawieniu (rabat -5zł/godz.).

3.4  Jednostką rozliczeniową jest 55 minut.

3.5  Za lekcję indywidualną uważa się zajęcia dla 1 – 3 osób na korcie wraz z instruktorem.

3.6 Opłata za instruktora bezpośrednio u samego instruktora.

3.7 W przypadku więcej niż 3 osób na korcie (oprócz instruktora) opłata i warunki ustalane
są indywidualnie z koordynatorem sekcji tenisowej: patryk@tuanclub.pl

4. Zasady korzystania z kortu:

4.1 Decyzję o dopuszczeniu kortu do gry podejmuje każdorazowo obsługa kortów
i Recepcja. Decyzja ta jest podejmowana w oparciu o możliwość uzyskania
jak najlepszych, możliwych w danej sytuacji, warunków. Oznacza to, że w przypadku
niskich temperatur i zachowania pozostałych kwestii bezpieczeństwa (tj. np. braku
wody/śniegu na korcie) korty są dalej zdatne do gry.

4.2 Użytkownicy kortów tenisowych zobligowani są do:

 1. Gry w kompletnym i estetycznym stroju sportowym oraz w obuwiu o rzeźbie podeszwy przystosowanej do poszczególnych kortów;
 2. Obowiązkowej zmiany obuwia w okresie od jesieni do wiosny (pogoda);
 3. Stosowania się do poleceń, uwag lub wytycznych obsługi obiektu;
 4. Przestrzegania przepisów BHP, przeciwpożarowych, sanitarnych oraz wszystkich przepisów porządkowych i organizacyjnych obowiązujących na terenie obiektu;
 5. Zachowania czystości, porządku oraz niepozostawiania żadnych rzeczy na korcie;
 6. Zachowania się w taki sposób, aby nie zakłócać gry osobom korzystającym z kortów sąsiednich.

4.3 Użytkownikom kortów tenisowych zabrania się:

 1. Niszczenia bądź przestawiania sprzętu, urządzeń i wyposażenia obiektu.
 2. Spożywania na terenie kortów napojów alkoholowych oraz palenia tytoniu.
 3. Przebywania na terenie obiektu w stanie po spożyciu alkoholu lub innych substancji odurzających.
 4. Wnoszenia i posiadania na terenie kortów broni, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, przedmiotów niebezpiecznych, napojów alkoholowych, narkotyków, środków odurzających i psychotropowych.
 5. Wchodzenia i przebywania na terenie obiektu ze zwierzętami, za wyjątkiem osób niewidomych używających psów, jako przewodników.
 6. Używania wulgaryzmów oraz słów powszechnie uznawanych za obelżywe.

4.4 Użytkownik zobowiązany jest do zakończenia gry 5 minut przed wyznaczonym
czasem w celu uporządkowania kortu.

4.5 Klub zastrzega sobie prawo do nie wpuszczenia na kort osoby posiadającej
nieodpowiednie w ocenie pracownika Klubu obuwie. Dotyczy to w szczególności osób,
które nie biorą udziału w grze a są jedynie obserwatorami związanymi z Klientem.

4.6 Osoby korzystające z szatni zobowiązane są do pozostawienia w zamian za kluczyk:
karty klubowej (w przypadku wykupionego członkostwa w Tuan Club) lub kaucji
w wysokości min. 10 PLN.